Deň otvorených dverí 14.4.2011

Dňa 14. 4. 2011 v čase od 9.00-14.00 sme pri príležitosti 20. výročia vzniku zariadenia otvorili dvere nášho zariadenia pre všetkých ľudí, ktorí mali záujem spoznať život našich detí a mladých ľudí. Pozvanie prijali rodičia našich detí, mladí ľudia z Chránenej dielne „Dúha" vo Vranove nad Topľou, deti a učitelia Základnej cirkevnej školy v Hencovciach, pani riaditeľka a zamestnanci DSS Podskalka Humenné, zamestnankyne ÚPSK – odboru sociálneho, primátor mesta a podpredseda PSK Ing. Ján Ragan, riaditeľ ÚPSVaR vo Vranove nad Topľou Mgr. Marcel Matanin Konečný, bývalí zamestnanci a klienti nášho zariadenia, kolegyne a kolegovia a ďalší hostia...

Slávnostným príhovorom prítomných privítala riaditeľka DSS Mgr. Silvia Kmecová. Nasledoval program, ktorý si pripravili deti nášho zariadenia. Naši hostia z CZŠ obohatili náš program o ľudové piesne s doprovodom harmoniky, hrou detí na flautách a krátkou básňou. Po programe sme všetkých prítomných pozvali k prehliadke nášho zariadenia, spoznaniu našich klientov, zamestnancov a činností, ktoré sa v zariadení vykonávajú. Ponúkli sme výrobky klientov k zakúpeniu. Zároveň sme všetkých prítomných pozvali k bohato prestretým stolom.

Tento deň bol pre nás všetkých obohacujúci, boli sme radi, že ľudia majú záujem o nás, naše zariadenie a hlavne o život našich detí a mladých ľudí. Sme radi, že aj takouto formou sme mohli naše zariadenie dať do povedomia verejnosti a poukázať, že naša práca má zmysel...