Opatrovateľská a ošetrovateľská starostlivosť pre prijímateľov sociálnej služby je v DSS zabezpečovaný personálom, ktorý má na vykonávanie týchto činností odbornú kvalifikáciu. V DSS pracujú 4 opatrovateľky a 1 sestra v sociálnych službách.

Opatrovateľky zabezpečujú poskytovanie základnej starostlivosti v súvislosti s biologickými potrebami prijímateľov sociálnej služby a vykonávajú práce pri vytváraní, prehlbovaní a upevňovaní hygienických, spoločenských a pracovných návykov prijímateľov sociálnej služby v dvojzmennej prevádzke.

Sestra v sociálnych službách, ktorá pracuje v jednozmennej prevádzke zabezpečuje poskytovanie zdravotnej starostlivosti prijímateľom sociálnej služby v spolupráci s príslušnými ošetrujúcimi lekármi prijímateľov sociálnej služby.

Lekársku starostlivosť zabezpečuje každý rodič PSS u svojho zmluvného lekára. Domov sociálnych služieb nezabezpečuje návštevu lekára v prípade choroby dieťaťa. Po oznámení choroby je zákonný zástupca, príp. opatrovník povinný zabezpečiť svojmu dieťaťu lekárskej vyšetrenie. V zariadení mu bude poskytnuté len základné ošetrenie prvej pomoci. V prípade ak choroba vyžaduje domáce liečenie na odporúčanie lekára, zákonný zástupca, príp. opatrovník je povinný zabezpečiť liečbu v domácom prostredí.

V prípade zhoršenia zdravotného stavu olebo ohrozenie života službukonajúci personál je povinný privolať rýchlu zdravotnú službu, volať telefónne číslo 112, príp. 155.