Canisterapia

Canisterapiu ako metódu alternatívnej terapie sme začali využívať v zariadení od januára 2011. Je to terapia pomocou psov. Riadenú canisterapiu využívame u prijímateľov sociálnej služby s diagnózou detská mozgová obrna, u prijímateľov sociálnych služieb s pridruženým mentálnym postihnutím a epilepsiou. Prijímatelia sociálnej služby sú touto metódou povzbudzovaní k telesnej aj duševnej aktivite, pes pomáha získať späť pohodu a radosť zo života, prebúdza pozitívne emócie, zlepšuje sa vzájomná komunikácia prijímateľov sociálnej služby v zariadení, rozvíja sa jemná a hrubá motorika. U prijímateľov sociálnej služby, ktorí na psa veľmi dobre reagujú, sa dajú dosiahnuť pozitívne výsledky, pričom pes nepôsobí len ako kamarát, ale aj ako silná motivácia k činnostiam, ktoré klient nie je ochotný za bežných okolností uskutočniť. Pre prijímateľov sociálnej služby sú vypracované individuálne plány canisterapie, kde sú vytýčené krátkodobé a dlhodobé ciele.

Felinoterapia

Podporná liečba somatických a psychosomatických porúch a záťaží, ktorá využíva priamy kontakt človeka s mačkou.

Tieto terapie v DSS zabezpečujeme externe prostredníctvom školenej inštruktorky canisterapie a felinoterapie, jej  psa GIPSY a kocúra Tomáša.

Terapie

Rozvoj pracovných zručností

liečba prácou, formuje a prehlbuje praktické návyky a zručnosti v oblasti pracovných aktivít a pracovnej terapie. V našom zariadení je ergoterapia zameraná na sezónne práce:

 • sadenie kvetov, zeleniny, polievanie, rýľovanie,
 • pletenie dekoratívnych košíkov z PEDIGU,
 • aranžovanie na rôzne motívy a príležitosti,
 • využívanie prírodných materiálov na rôzne dekorácie.

Fyzioterapia

Fyzioterapia je nelekársky odbor, ktorý sa zaoberá diagnostikou, liečbou a prevenciou porúch pohybového systému človeka. Je jednou z oblastí rehabilitácie. Je liečbou smerujúcou k udržaniu, podpore, obnove maximálnej funkčnej zdatnosti alebo spomaleniu progresie u osoby s vrodenou chybou s cieľom prinavrátiť stratené schopnosti alebo funkcie ľudského organizmu ako celku. Fyzioterapeut pri svojej práci využíva v liečbe špeciálne manuálne postupy, techniky, metodiky a fyzikálnu terapiu.

Bazálna stimulácia

Bazálna stimulácia je ucelená pedagogicko-ošetrovateľská koncepcia, ktorá sa vracia do ranného ontogenetického vývinu človeka, v ktorom sú prvotné skúsenosti získavané prostredníctvom vlastného tela. Pri tejto koncepcii sa principiálne vychádza z toho, že centrálna nervová sústava je schopná sa do istej miery adaptovať aj pri masívnom poškodení, pokiaľ budú kôrové oblasti dostatočným spôsobom aktívne stimulované, čo je možné prostredníctvom jednoduchej fyziologickej stimulácie receptorov aferentnými dráhami. (Friedlová,2007) 

Magnetoterapia

Jedná sa o terapiu nízko-frekvenčným pulzným poľom. Magnetoterapia je bezpečná fyzikálna metóda na liečenie mnohých chorôb.

Ako magnetoterapia pôsobí:

 • regeneruje a masíruje hlboké tkanivá
 • tíši bolesti
 • stimuluje látkovú výmenu
 • podporuje delenie buniek
 • odstraňuje poruchy prekrvenia
 • zvyšuje prívod kyslíka
 • rozširuje cievy
 • urýchľuje krvný obeh
 • podporuje prečisťovanie lymfatických dráh
 • podporuje imunitný systém

Prvky muzikoterapie

Muzikoterapia je liečebná metóda, ktorá používa hudbu ako terapeutický prostriedok. Posilňuje empatické schopnosti, učí komunikácii, prispieva k rozšíreniu vyjadrovacích schopností. Muzikoterapia môže byť realizovaná ako jednoduchá forma počúvania hudby s prvkami relaxácie.  Aktivitou pre zlepšenie kvality života PSS je aj muzikoterapia, ktorá uľahčuje a rozvíja komunikáciu, medziľudské vzťahy, pohyblivosť, sebarealizáciu, odbúrava stres, znižuje telesné, emocionálne, mentálne, sociálne a kognitívne problémy. Počúvanie príjemnej hudby a improvizácia hry na hudobné nástroje ako sú bubny, triangle...u nich vyvolávajú rovnaké účinky ako smiech. Pri hudbe v skupinách či individuálne relaxujú a zmysluplne vypĺňajú voľný čas. Prvky muzikoterapie využívajú pri svojej pracovnej činnosti aj inštruktorky sociálnej rehabilitácie, opatrovateľky ale aj fyzioterapeut.

Prvky arteterapie

Arteterapia znamená liečbu výtvarným umením. Dôležitým aspektom je podpora tvorivých schopností. Arteterapia môže mať funkciu oddychovú a vzdelávaciu , kedy môžeme rozvíjať výtvarnú techniku a zručnosti klienta. Pri práci s PSS využívame prvky arterapie – kreslenie, maľovanie, modelovanie alebo iné výtvarné činnosti, ktoré podporujú ich tvorivé schopnosti, aktivizujú PSS a uľahčujú jeho sebavyjadrovanie. Prvky arteterapie zabezpečujú inštruktorky sociálnej rehabilitácie.

Kinezioterapia

Pohybová liečba – kinezioterapia. Pod pohybovou liečbou sa rozumie cielené využitie metodicky upraveného pohybu s terapeutickým zámerom, t.j. výber takého pohybu, ktorý pôsobí predovšetkým na tú časť organizmu, ktorú chce fyzioterapeut pohybom ovplyvniť. Je základnou a väčšinou najdôležitejšou metódou fyzioterapie.

Bazálna stimulácia

Bazálna stimulácia je koncept, ktorý podporuje v najzákladnejšej rovine ľudské vnímanie a komunikáciu. V súčasnosti poskytujeme 6 prijímateľom sociálnej služby bazálnu stimuláciu  vyškoleným fyzioterapeutom vo forme:

 • ·         somatická stimulácia povzbudzujúca, orofaciálna stimulácia podľa konceptu bazálnej stimulácie
 • ·         rozvíjajúca somatická stimulácia, masáž, stimulujúca dýchanie a polohovanie podľa konceptu bazálnej stimulácie
 • ·         neurofyziologická somatická stimulácia, orofaciálna stimulácia podľa konceptu bazálnej stimulácie