Motto

„Reč lásky je jediná reč, ktorej rozumejú všetci ľudia.“

Domov sociálnych služieb poskytuje sociálne služby pre ľudí s mentálnym a kombinovaným postihnutím formou ambulantného a pobytového  týždenného pobytu.

Poslanie

Poslaním DSS Vranov n. T. je skvalitnenie života osôb s mentálnym postihnutím a zároveň ich začlenenie do širokej spoločnosti, aby mohli viesť plnohodnotný, radostný život.

Cieľ

Cieľom domova sociálnych služieb je poskytovať prijímateľom sociálnej služby otvorenú komunikáciu medzi sebou a okolím, rozširovanie poznávania a vedomostí potrebných k plnohodnotnému životu a tým začleniť sa do spoločnosti. Dopomôcť im k čo najväčšej samostatnosti v ich prirodzenom prostredí. Naším cieľom je umožniť čo najkvalitnejší spôsob života všetkým prijímateľom sociálnej služby v DSS.

Cieľová skupina

Prijímatelia sociálnych služieb s mentálnym alebo kombinovaným postihnutím.