Naši prijímatelia sociálnych služieb tak ako iní ľudia, sú ľudskými bytosťami, sú obdarené rovnakým zmyslom a stupňom dôstojnosti. Svet – spoločnosť musí v každom vždy rešpektovať jeho ľudskú tvár.

Práca v DSS je fyzicky i psychicky mimoriadne náročná a okrem vysokej odbornosti vyžaduje predovšetkým chápajúci prístup k zdravotne a sociálne znevýhodneným klientom.

Prijímatelia sociálnych služieb v našom zariadení u nás nájdu hlavne láskavé slovo a pocit, že sú pri nich ľudia, ktorým na nich záleží a ktorí sa o nich radi postarajú.... Prioritou nášho zariadenia je napomáhať prijímateľom sociálnych služieb pri sebarealizácii a možnosti sa integrovať do života spoločnosti, pretože im to patrí a po tomto živote túžia...

Domov sociálnych služieb vo Vranove nad Topľou (ďalej len DSS) je rozpočtovou organizáciou v zriaďovateľskej pôsobnosti Prešovského samosprávneho kraja. Svojimi príjmami a výdavkami je DSS priamo napojený na rozpočet zriaďovateľa. Zariadenie má právnu subjektivitu.

Naše zariadenie vzniklo 1. 10. 1990 ako Ústav sociálnej starostlivosti pre telesne postihnutú mládež s pridruženým mentálnym postihnutím. Od 1. 7. 1998 bolo zariadenie premenované na Domov sociálnych služieb.

Dňom 1. 7. 2002 prešlo zariadenie do zriaďovateľskej pôsobnosti Prešovského samosprávneho kraja. K DSS je pričlenená organizačná jednotka - krízové stredisko.

Našim cieľom do budúcnosti je hľadať možnosti pre skvalitnenie života a prostredia prijímateľov sociálnych služieb so zámerom odstrániť bariéry medzi zdravými a handicapovanými deťmi, zvyšovanie úrovne poskytovaných služieb kvalifikovaným personálom. Ide len o to, nájsť dostatok síl a schopností urobiť niečo pre iných, pre seba, pre život ako taký...