Domov sociálnych služieb poskytuje sociálne služby na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia, nepriaznivého zdravotného stavu alebo z dôvodu dovŕšenia dôchodkového veku.

Sociálne služby poskytuje:

 

  • fyzickým osobám, ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby a ich stupeň odkázanosti je najmenej V podľa prílohy č. 3 zákona NR SR č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách       a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov /ďalej len zákon o sociálnych službách/
  • fyzickým osobám, ktoré sú nevidiace alebo prakticky nevidiace a ich stupeň odkázanosti je najmenej III podľa prílohy č. 3 zákona o sociálnych službách Domov sociálnych služieb má   kapacitu 20 miest. Poskytuje ambulantnú a pobytovú týždennú formu.

 

  

 

  

 

 V domove sociálnych služieb:

  sa poskytuje:

  ·         pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby,

  ·         sociálne poradenstvo,

  ·         sociálna rehabilitácia,

  ·         ubytovanie,

  ·         stravovanie

  ·         upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva

  ·         osobné vybavenie,

  zabezpečuje sa:

  ·         rozvoj pracovných zručností,

  ·         záujmová činnosť,

  ·         ošetrovateľská starostlivosť,

  utvárajú podmienky na:

  ·         vzdelávanie,

  ·         úschovu cenných vecí.

  Domov sociálnych služieb vykonáva v odborné činnosti, obslužné činnosti a ďalšie činnosti, zabezpečuje vykonávanie týchto činností a utvára podmienky na ich vykonávanie v rozsahu ustanovenom zákonom o sociálnych službách.

  Za účelom zvýšenia kvality poskytovanej sociálnej služby DSS vykonáva, zabezpečuje alebo utvára podmienky na vykonávanie iných činností, ktoré nie je povinné vykonávať, alebo zabezpečovať alebo utvárať podmienky na vykonávanie týchto činností podľa zákona o sociálnych službách.

 ÚHRADY ZA SLUŽBY

 Podľa § 72 zákona NR SR č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov je prijímateľ sociálnej služby povinný platiť úhradu za sociálnu službu v sume určenej poskytovateľom sociálnej služby.

 Prijímateľ je povinný platiť úhradu za poskytovanú sociálnu službu podľa svojho príjmu a majetku.

 V zmysle § 73 zákona o sociálnych službách prijímateľ nie je povinný platiť úhradu   za sociálnu službu

 •          pri týždennej pobytovej službe, ak jeho príjem je nižší alebo sa rovná sume 60 % sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu v zmysle zákona o životnom minime v znení neskorších predpisov.

 •          pri ambulantnej službe, ak jeho príjem je nižší alebo sa rovná sume životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu v zmysle zákona o životnom minime v znení neskorších predpisov.

 Prijímateľ platí časť úhrady za sociálnu službu:

 •          pri poskytovaní týždennej pobytovej sociálnej  službe, ak je  jeho príjem vyšší ako suma 60 % sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu v zmysle zákona o životnom minime a výška príjmu nepostačuje na zaplatenie úhrady za sociálnu službu.

 •          pri poskytovaní ambulantnej sociálnej službe, ak je  jeho príjem vyšší ako suma  životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu v zmysle zákona o životnom minime a výška príjmu nepostačuje na zaplatenie úhrady za sociálnu službu.

 Ak prijímateľovi nevznikne povinnosť platiť úhradu za sociálnu službu alebo jej časť, prechádza táto povinnosť postupne na zaopatrené plnoleté deti a rodičov.

 Ak prijímateľovi nevznikne povinnosť platiť úhradu za sociálnu službu alebo jej časť a túto nezaplatenú úhradu alebo jej časť nezaplatí za prijímateľa iná osoba na základe zmluvy ani zaopatrené plnoleté deti alebo  rodičia, nezaplatená úhrada za sociálnu službu alebo jej časť je pohľadávka poskytovateľa voči tomuto prijímateľovi sociálnej služby.

 Suma úhrady za sociálnu službu, spôsob jej určenia a platenia v DSS sa vypočíta podľa všeobecne záväzného nariadenia Prešovského samosprávneho kraja.

  Výška celkovej úhrady za poskytované služby v DSS sa na prijímateľa v kalendárnom mesiaci určuje

 •          pri poskytovaní sociálnej služby týždennou pobytovou formou ako  22-násobok dennej sadzby úhrady za jednotlivé činnosti (odborné činnosti, obslužné činnosti, ďalšie činnosti).

 •          pri poskytovaní sociálnej služby ambulantnou formou ako  22-násobok dennej sadzby úhrady za jednotlivé činnosti (odborné činnosti, obslužné činnosti, ďalšie činnosti).

       Úhrada za sociálnu služby v DSS Vranov nad Topľou

 V domove sociálnych služieb sa v súčasnom období platí úhrada v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia Prešovského samosprávneho kraja č. 101/2023 o určení sumy úhrady za sociálnu službu, o spôsobe jej určenia a platenia v zariadeniach sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti Prešovského samosprávneho kraja.

      Úhrada sa platí za ubytovanie,  stravovanie a  vecné plnenie spojené s poskytovaním ambulantnej sociálnej služby v spoločných priestoroch.

sociálna služba v DSS

ubytovanie

stravovanie

úhrada za sociálnu službu deň/mesiac

obytná miestnosť

sadzba za deň

celodenná SJ

režijné náklady

SJ za deň spolu

úhrada za deň

počet dní

úhrada za mesiac

týždenná

2 posteľová bez príslušenstva

8,20 €

5,04

0

5,04

13,24

22

291,27

3 posteľová bez príslušenstva

8 €

5,04

0

5,04

13,04

22

286,88

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sociálna služba

v   DSS

vecné plnenie spojené s poskytovaním ambulantnej sociálnej služby v spoločných priestoroch

stravovanie

úhrada za sociálnu službu deň/mesiac

 

počet poskytovaných hodín na deň*

vecné plnenie za deň v €

poskytovanie stravy desiata, obed, olovrant v € 

režijné náklady v €

sadzba na 1 deň v €

úhrada za deň v €

počet dní

úhrada za mesiac v €

 

ambulantná 1.

alternatíva (PSS do 15 rokov)

 


do 4 hodín denne

3

 

2,23

 

0

 

5,23

 

5,23

 

22

 

115,06

 

od 4 do 8 hodín denne

5

2,64

0

7,64

7,64

22

168,08

 

nad 8 hodín denne

6

2,64

0

8,64

8,64

22

190,08

 

ambulantná 2. alternatíva (PSS nad 15 rokov)

 


do 4 hodín denne

3

2,47

0

5,47

5,47

22

120,34

 

od 4 do 8 hodín denne

5

2,92

0

7,92

7,92

22

174,24

 

nad 8 hodín denne

6

2,92

0

8,92

8,92

22

196,24

 

           

 

 

*počet hodín si PSS upravuje v zmluve o poskytnutej sociálnej službe