Canisterapia

Canisterapiu ako metódu alternatívnej terapie sme začali využívať v zariadení od januára 2011. Je to terapia pomocou psov. Riadenú canisterapiu využívame u prijímateľov sociálnej služby s diagnózou detská mozgová obrna, u prijímateľov sociálnych služieb s pridruženým mentálnym postihnutím a epilepsiou. Prijímatelia sociálnej služby sú touto metódou povzbudzovaní k telesnej aj duševnej aktivite, pes pomáha získať späť pohodu a radosť zo života, prebúdza pozitívne emócie, zlepšuje sa vzájomná komunikácia prijímateľov sociálnej služby v zariadení, rozvíja sa jemná a hrubá motorika. U prijímateľov sociálnej služby, ktorí na psa veľmi dobre reagujú, sa dajú dosiahnuť pozitívne výsledky, pričom pes nepôsobí len ako kamarát, ale aj ako silná motivácia k činnostiam, ktoré klient nie je ochotný za bežných okolností uskutočniť. Pre prijímateľov sociálnej služby sú vypracované individuálne plány canisterapie, kde sú vytýčené krátkodobé a dlhodobé ciele.

Felinoterapia

Podporná liečba somatických a psychosomatických porúch a záťaží, ktorá využíva priamy kontakt človeka s mačkou.

Tieto terapie v DSS zabezpečujeme externe prostredníctvom školenej inštruktorky canisterapie a felinoterapie, jej  psa GIPSY a kocúra Tomáša.

Terapie

Dramatoterapia

Táto technika rozvíja osobnosť ako celok a prispieva k zdokonaľovaniu komunikácie, k zvýšeniu sebaúcty, spontánnosti, k zvýšeniu schopnosti empatie, zníženiu citlivosti na odmietnutie či kritiku, umožňuje osvojovanie si prakticky a modelovo sociálne role, rozvíja aktivitu, potreby a návyky a v neposlednom rade aj tvorivosť.

Terapia začína navodením určitej situácie (búrka, dážď, vietor) a prijímateľ sociálnej služby pomocou pohybov, zvukov a dotykov individuálne vyjadrí navodenú situáciu. Dramatoterapiu zabezpečuje vyškolený zamestnanec, ktorý absolvoval teoreticko – zážitkový kurz dramatoterapie. 

Ergoterapia

liečba prácou, formuje a prehlbuje praktické návyky a zručnosti v oblasti pracovných aktivít a pracovnej terapie. V našom zariadení je ergoterapia zameraná na sezónne práce:

 • sadenie kvetov, zeleniny, polievanie, rýľovanie,
 • pletenie dekoratívnych košíkov z PEDIGU,
 • aranžovanie na rôzne motívy a príležitosti,
 • využívanie prírodných materiálov na rôzne dekorácie.

Fyzioterapia

Fyzioterapia je nelekársky odbor, ktorý sa zaoberá diagnostikou, liečbou a prevenciou porúch pohybového systému človeka. Je jednou z oblastí rehabilitácie. Je liečbou smerujúcou k udržaniu, podpore, obnove maximálnej funkčnej zdatnosti alebo spomaleniu progresie u osoby s vrodenou chybou s cieľom prinavrátiť stratené schopnosti alebo funkcie ľudského organizmu ako celku. Fyzioterapeut pri svojej práci využíva v liečbe špeciálne manuálne postupy, techniky, metodiky a fyzikálnu terapiu.

SNOEZELEN

Metóda Snoezelen predstavuje relaxačnú a stimulačnú terapiu, ktorá rešpektuje potreby, voľbu a rytmus zdravotne znevýhodnených ľudí, s kombinovanými postihnutiami a autizmom. Jej úlohou je navodiť klientom príjemné pocity pomocou audiovizuálnej techniky v spojení s príjemným prostredím. Podstatou je poskytnúť jednotlivcovi čas, priestor a príležitosť užiť si prostredie vlastným tempom a spôsobom, bez očakávaní zo strany druhých. Snoezelen ponúka pre klienta a terapeuta možnosť relaxu, objavovania a vyjadrenia seba samého v otvorenej atmosfére dôvery a radosti. Pri pravidelnom využívaní rozširuje škálu zážitkov a možností a obohacuje kontakt s ľuďmi a vecami.

Priestory miestnosti sú navrhované s dôrazom na aktivizáciu všetkých zmyslov a to pomocou napr. farebných pohyblivých svetelných efektov pre zrak, relaxačnej hudby pre sluch, aromaterapie pre čuch, vodnej postele pre rozvoj uvedomovania si vlastného tela atď.

Stereotypné správanie u ľudí s ťažkým mentálnym a viacnásobným postihnutím môže byť dôsledkom nedostatku podnetov. Poškodenie zraku, sluchu, pamäte a myslenia má za následok slabé porozumenie vonkajšieho sveta, znižujúce motiváciu pohybovať sa a skúmať nepredvídateľný svet okolo. Nielen tieto aspekty, ale celkovo zlepšenie kvality života našich klientov, nás utvrdzuje v myšlienke, že zriadenie a prevádzkovanie miestnosti Snoezelen je pozitívnym prínosom pre individuálne potreby našich prijímateľov sociálnych služieb.

Ciele zriadenia miestnosti Snoezelen:

 • zlepšiť individuálne zmyslové vnímanie
 • rozvoj kognitívnych schopností a komunikácie
 • zvýšenie motivácie a iniciatívy
 • uvoľnenie, zníženie stresu, napätia, negatívnych prejavov a hyperaktivity

Bazálna stimulácia

Bazálna stimulácia je ucelená pedagogicko-ošetrovateľská koncepcia, ktorá sa vracia do ranného ontogenetického vývinu človeka, v ktorom sú prvotné skúsenosti získavané prostredníctvom vlastného tela. Pri tejto koncepcii sa principiálne vychádza z toho, že centrálna nervová sústava je schopná sa do istej miery adaptovať aj pri masívnom poškodení, pokiaľ budú kôrové oblasti dostatočným spôsobom aktívne stimulované, čo je možné prostredníctvom jednoduchej fyziologickej stimulácie receptorov aferentnými dráhami. (Friedlová,2007) 

Magnetoterapia

Jedná sa o terapiu nízko-frekvenčným pulzným poľom. Magnetoterapia je bezpečná fyzikálna metóda na liečenie mnohých chorôb.

Ako magnetoterapia pôsobí:

 • regeneruje a masíruje hlboké tkanivá
 • tíši bolesti
 • stimuluje látkovú výmenu
 • podporuje delenie buniek
 • odstraňuje poruchy prekrvenia
 • zvyšuje prívod kyslíka
 • rozširuje cievy
 • urýchľuje krvný obeh
 • podporuje prečisťovanie lymfatických dráh
 • podporuje imunitný systém