Poskytovanie sociálnych služieb prostredníctvom nášho zariadenia je v súlade so zákonom NR SR č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov, ktorý vstúpil do platnosti 1. 1. 2009. 

Sociálna služba poskytovaná v zariadení je odborná činnosť, obslužná činnosť alebo ďalšia činnosť alebo súbor týchto činností, ktoré sú zamerané na:

 • prevenciu vzniku nepriaznivej sociálnej situácie, riešenie nepriaznivej sociálnej situácie alebo zmiernenie nepriaznivej sociálnej situácie fyzickej osoby alebo rodiny,
 • zachovanie, obnovu alebo rozvoj schopnosti fyzickej osoby viesť samostatný život a na podporu jej začlenenia do spoločnosti,
 • zabezpečenie nevyhnutných podmienok na uspokojovanie základných životných potrieb fyzickej osoby,
 • riešenie krízovej sociálnej situácie fyzickej osoby a rodiny,
 • prevenciu sociálneho vylúčenia fyzickej osoby a rodiny.

Nepriaznivá sociálna situácia podľa zákona NR SR č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách je ohrozenie fyzickej osoby sociálnym vylúčením alebo obmedzenie jej schopnosti sa spoločensky začleniť a samostatne riešiť svoje problémy pre ťažké zdravotné postihnutie alebo nepriaznivý zdravotný stav.

Formy sociálnych služieb v DSS:

 1. ambulantná (denná) forma,
 2. týždenná pobytová forma.

Pobytová forma sociálnej služby v zariadení sa poskytuje, ak súčasťou sociálnej služby je ubytovanie. Pobytová sociálna služba sa poskytuje ako týždenná sociálna služba.

V domove sociálnych služieb sa:

 1. poskytuje
  • pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby,
  • sociálne poradenstvo,
  • sociálna rehabilitácia,
  • ošetrovateľská starostlivosť,
  • ubytovanie,
  • stravovanie,
  • upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva.
 2. zabezpečuje
  • pracovnú terapiu,
  • záujmovú činnosť.
 3. utvára podmienky na vzdelávanie.

Prijímateľom sociálnych služieb, ktorým sa v domove sociálnych služieb poskytuje sociálna služba, poskytuje sa im zároveň aj výchova.

Domov sociálnych služieb je povinný plánovať poskytovanie sociálnej služby podľa individuálnych potrieb, schopností a cieľov prijímateľa sociálnej služby, viesť písomné individuálne záznamy o priebehu poskytovania sociálnej služby za účasti prijímateľa sociálnej služby.

Správa o stave poskytovania sociálnych služieb v DSS

Priemerné ekonomicky oprávnené náklady

Vízia DSS