Postup občana, ktorý má záujem o poskytovanie sociálnej služby v DSS

 1. Fyzická osoba, ktorá má trvalý pobyt na území Prešovského kraja, podáva písomnú žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu spolu s prílohami na odbor sociálny Úradu Prešovského kraja.
 2. Po zaregistrovaní predmetnej žiadosti realizuje sociálny pracovník ÚPSK sociálnu posudkovú činnosť.
 3. Na základe lekárskeho nálezu vypracovaného lekárom, s ktorým má fyzická osoba uzatvorenú dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti, vykoná lekársku posudkovú činnosť lekár ÚPSK. Výsledkom lekárskej posudkovej činnosti je lekársky posudok.
 4. Na základe sociálneho a lekárskeho posudku sa vyhotovuje posudok o odkázanosti na sociálnu službu, ktorý obsahuje:
  1. stupeň odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby,
  2. znevýhodnenie fyzickej osoby s ŤZP alebo s nepriaznivým zdravotným stavom v oblasti sebaobslužných úkonov, úkonov starostlivosti o svoju domácnosť a pri základných sociálnych aktivitách,
  3. návrh druhu sociálnej služby,
  4. určenie termínu opätovného posúdenia zdravotného stavu.

Posudok o odkázanosti na sociálnu službu je podkladom na vydanie rozhodnutia a odkázanosti na sociálnu službu. Keď rozhodnutie nadobudne právoplatnosť, konanie o odkázanosti občana na sociálnu službu je ukončené. Právoplatné rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu občan prikladá k „Žiadosti o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby.“ Podanie „Žiadosti o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby" spolu s prílohami občan podáva na odbor sociálny ÚPSK alebo priamo zariadeniu sociálnych služieb.