Etický kódex Domova sociálnych služieb vo Vranove nad Topľou (ďalej len DSS) je vyjadrením základných  etických  pravidiel  konania   DSS  ako  zariadenia,  ktoré  je  rozpočtovou  organizáciou   v zriaďovateľskej pôsobnosti Prešovského samosprávneho kraja, konajúceho vo verejnom záujme pri poskytovaní sociálnych služieb deťom a dospelým osobám na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia a nepriaznivého zdravotného stavu a jeho požiadaviek na jej zamestnancov v poskytovaní sociálnych služieb občanom odkázaných na pomoc inej fyzickej osoby.

Etický kódex DSS upravuje profesionálnu etiku a zásady správania sa zamestnancov do smernice v súlade s platnými právnymi predpismi a uznávanými hodnotami, dodržiavaním ktorých chráni záujmy prijímateľov sociálnej služby a zamestnancov, určuje vzájomné vzťahy zamestnancov  a vzťahy k vonkajšiemu prostrediu.

Etický kódex sa vzťahuje na všetkých zamestnancov DSS, vrátane riadiacich zamestnancov ako aj zamestnancov pričlenenej organizačnej jednotky  (krízové stredisko).

Uznávané hodnoty DSS vo Vranove nad Topľou – etické  zásady

 1. Zamestnanec DSS dbá na dodržiavanie ľudských práv, ktoré sú zakotvené vo Všeobecnej deklarácii ľudských práv, Charte ľudských práv Spojených  národov a ďalších medzinárodných deklaráciách a dohovoroch. Zamestnanec sa riadi Ústavou SR, Chartou základných práv a slobôd a ďalšími zákonmi tohto štátu, ktoré sa od týchto dokumentov odvíjajú.
 2. Zamestnanec rešpektuje jedinečnosť každého prijímateľa sociálnej služby (ďalej len prijímateľa) bez ohľadu na jeho pôvod, etnickú príslušnosť, rasu či farbu pleti, materinský jazyk, vek, pohlavie, rodinný stav, zdravotný stav, sexuálnu orientáciu, ekonomickú situáciu, náboženské a politické presvedčenie a bez ohľadu na to, ako sa podieľa na živote celej spoločnosti.
 3. Zamestnanec rešpektuje právo každého prijímateľa na sebarealizáciu v takej miere, aby súčasne nedochádzalo k obmedzeniu rovnakého práva druhých osôb.
 4. Zamestnanec   pomáha   prijímateľom   svojimi   znalosťami,   schopnosťami    a skúsenosťami pri ich rozvoji a pri riešení konfliktov v medziľudských vzťahoch.
 5. Zamestnanec dáva prednosť profesionálnej zodpovednosti pred svojimi súkromnými záujmami. Služby poskytuje na najvyššej odbornej úrovni.
 6. Zamestnanec musí  byť  bezúhonný,  disciplinovaný,  spoľahlivý,  zodpovedný a nesmie    prijímať     žiadne     výhody.    Musí     mať     schopnosť     empatie a autoregulácie. Predpokladom je aj emočná vyrovnanosť, pracovná stabilita  a organizačné schopnosti.
 7. Zamestnanec má právo vyslovovať vlastný názor týkajúci sa výkonu pracovnej činnosti, organizácie práce, štruktúry a vzťahov medzi zamestnancami.
 8. Zamestnanec zachováva mlčanlivosť o skutočnostiach o ktorých sa dozvedel pri výkone svojej práce a ktoré v záujme klienta a DSS nemožno oznamovať iným osobám a to aj po skončení pracovného pomeru, to neplatí ak ho tejto povinnosti zbavil štatutárny orgán alebo ním poverený vedúci zamestnanec.
 9. Zamestnanec neznevažuje zariadenie svojim správaním a rétorikou, jej organizačnú štruktúru a procesy.
 10. Zamestnanec nerozširuje nepravdivé informácie, nepoškodzuje klienta,  dobré meno zariadenia a nevyužíva na to tretie osoby.

Etické pravidlá

Vo vzťahu ku prijímateľom

 1. Zamestnanec zariadenia  rešpektuje  prijímateľov  ako  suverénnych  jedincov s právom  konania   a rozhodnutí,   ktoré   sú   v súlade   s ich   presvedčením   a hodnotami. Rešpektuje ich dôstojnosť, osobné a ľudské práva, jedinečnosť, autonómiu a netoleruje predsudky voči prijímateľom.
 2. Zamestnanec podporuje prijímateľov k vedomiu vlastnej zodpovednosti.
 3. Svojou prácou podporuje prijímateľov v dosahovaní subjektívnej pohody, samostatnosti, prispieva  k zlepšovaniu interpersonálnych vzťahov a pod.
 4. Informácie určené prijímateľom interpretuje v jazyku, ktorý je pre nich zrozumiteľný. Nevyhnutnosťou je sa presvedčiť, či boli správne pochopené.
 5. Zamestnanec chráni právo na súkromie prijímateľa a dôvernosť informácií. Osobné informácie poskytuje len s jeho súhlasom a v rozsahu svojej profesijnej právomoci.
 6. Zamestnanec podporuje prijímateľov pri využívaní všetkých služieb na ktoré majú nárok. 3
 7. Aplikuje sociálno-ergoterapeutické a opatrovateľsko-ošetrovateľské postupy a metodiky v individuálnej a skupinovej práci s cieľom zlepšenia funkčných schopností prijímateľa na báze dobrovoľnosti.
 8. Zamestnanec rozpoznáva hranice svojej kompetencie, nekoná nad jej rámec, ani sa týmto spôsobom neprezentuje. Ak s prijímateľom nemôže pracovať sám, odovzdá mu informácie o ďalších formách pomoci.
 9. V prítomnosti  prijímateľov  nerieši  problémy  prevádzkového,  profesijného  a osobného charakteru.
 10. Dbá   o vytvorenie    príjemného    prostredia    a upozorňuje   na    nedostatky v starostlivosti o prijímateľov.
 11. Profesionálna zodpovednosť má prednosť pred osobným záujmom.

Vo vzťahu k zamestnávateľovi

 1. Vzťahy na pracovisku sú založené na transparentnosti, otvorenej komunikácii, vzájomnej dôvere a rešpekte. Princíp čestnosti, férovosti, spravodlivosti, zodpovednosti, rešpektovania základných ľudských práv a princípov je neodmysliteľnou súčasťou tohto kódexu.
 2. Zamestnanec zariadenia zodpovedne plní svoje povinnosti vyplývajúce zo záväzku k svojmu zamestnávateľovi.
 3. Zamestnanec rešpektuje kultúru organizácie, snaží sa ovplyvňovať sociálnu politiku, pracovné postupy a ich praktické uplatňovanie u svojho zamestnávateľa s ohľadom na najvyššiu úroveň poskytovaných sociálnych služieb.
 4. Zamestnanec chráni duševné aj materiálne vlastníctvo zariadenia a využíva  ho výlučne na pracovné účely, pokiaľ nie je stanovené inak.
 5. Všetci zamestnanci konajú nielen ako súkromné osoby, ale aj ako reprezentanti zariadenia. Majú dbať o dobré meno zariadenia a ochraňovať jeho záujmy.
 6. Zamestnanec má právo na vyjadrenie svojho názoru bez akýchkoľvek následkov či sankcií.
 7. Zamestnanec je povinný informovať vedenie zariadenia o dôležitých faktoch týkajúcich sa predmetu činnosti zariadenia, pokiaľ by to mohlo mať negatívny vplyv na jeho ďalšiu činnosť a rozvoj.

Vo vzťahu ku kolegom

 1. Zamestnanec rešpektuje znalosti a skúsenosti svojich kolegov a ostatných odborných zamestnancov. Vyhľadáva a rozširuje spoluprácu s nimi a tým zvyšuje kvalitu poskytovaných sociálnych služieb.
 2. Dodržiava zásady spoločenskej etiky bez prejavu nadradenosti.
 3. Zachováva dôvernosť údajov o výške vlastných príjmov a príjmov ostatných zamestnancov.
 4. Zamestnanec zaujíma korektný, ale nekompromisný postoj voči nedostatkom v práci ostatných zamestnancov.
 5. V prípade nelegálneho či neetického jednania a správania je zamestnanec povinný osobne upozorniť kolegu ktorý kódex porušil. Ak nedôjde k náprave je povinný o tejto skutočnosti informovať vedenie zariadenia.
 6. Rešpektuje rozdiely v názoroch a praktickej činnosti kolegov a ostatných odborných a dobrovoľných pracovníkov. Kritické pripomienky k nim vyjadruje na vhodnom mieste vhodným spôsobom.
 7. Zamestnanec rešpektuje súkromie ostatných zamestnancov na pracovisku, aj v osobnom živote.
 8. Zamestnanec udržiava a posilňuje pracovné ciele a ciele zariadenia ako organizácie.

Vo vzťahu k povolaniu a odbornosti

 1. Zamestnanec dbá o udržanie a zvyšovanie prestíže svojho povolania.
 2. Neustále sa snaží o udržanie a zvyšovanie odbornej úrovne poskytovaných sociálnych služieb a uplatňovanie nových prístupov a metód.
 3. Zamestnanec  je  zodpovedný  za  svoje  sústavné  celoživotné  vzdelávanie      a výcvik,  čo  je  základ  pre  udržanie  stanovenej  úrovne  odbornej  práce       a schopnosti riešiť etické problémy.
 4. Pre svoj odborný rast využíva znalosti a zručnosti svojich kolegov a iných odborníkov, naopak svoje vedomosti a zručnosti rozširuje v celej oblasti sociálnej práce.
 5. Zamestnanec pracuje tímovo (produktívne spolupracuje, aby boli splnené ciele individuálneho plánu prijímateľa) a prijíma zodpovednosť za úroveň poskytovaných sociálnych služieb.

Sociálny pracovník a asistent sociálnej práce sa riadi "Etickým kódexom sociálneho pracovníka a asistenta sociálnej práce Slovenskej republiky" (schválený valným zhromaždením Slovenskej komory sociálnych pracovníkov a asistentov sociálnej práce 18.9.2015 a nadobúda účinnosť od 1.10.2015)