Sociálne poradenstvo

 • je odborná činnosť zameraná na pomoc fyzickej osoby v nepriaznivej sociálnej situácii. Ide o posúdenie povahy problému fyzickej osoby, rodiny na poskytnutie základných informácií o možnostiach riešenia problému a podľa potreby aj odporúčanie a sprostredkovanie ďalšej odbornej pomoci.

Sociálna rehabilitácia

 • je odborná činnosť na podporu samostatnosti, nezávislosti, sebestačnosti fyzickej osoby, rozvojom a nácvikom zručností alebo aktivizovaním schopností a posilňovaním návykov pri sebaobsluhe, pri úkonoch starostlivosti o domácnosť a pri základných sociálnych aktivitách.
 • ak je fyzická osoba odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby, sociálna rehabilitácia je najmä nácvik používania pomôcky, nácvik prác v domácnosti, nácvik priestorovej orientácie, samostatného pohybu a sociálnej komunikácie.

Výchovná činnosť

 • v rámci výchovy sa prijímatelia sociálnej služby učia samostatnosti pri samoobslužných prácach, kultúre stolovania, udržiavania poriadku, základným domácim prácam. Učia sa spolupráci, vzájomnej pomoci a podpore, učia sa zmysluplne tráviť svoj voľný čas, vytvárať vzájomne medzi sebou, ako aj s pracovníkmi domova priateľské vzťahy. Výchovná činnosť vychádza z „Plánu výchovnej činnosti“, ktorý je vypracovaný na celý rok.

Rehabilitačná činnosť

Cieľom rehabilitačnej činnosti je zabezpečiť prijímateľom sociálnej služby vhodné podmienky na rozvoj pohybových schopností. V DSS sa prijímateľom poskytuje individuálna rehabilitácia s cieľom maximálnej obnovy, zachovania alebo zlepšenia telesných a pohybových schopností. V rámci rehabilitačnej činnosti sa využíva pre prijímateľov pôsobenie ďalších terapií a to::

 • mechanoterapia – masáže (klasické), využitie masážnej podložky,
 • terapia svetlom – biolampa (má biostimulačný, analgetický a regeneračný účinok),
 • termoterapia – termoterapeutické procedúry s využitím vody, parafínu,
 • liečebná telesná výchova,
 • využívanie FIT lopty a rôznych druhov športových náradí.

Ergoterapia

 • liečba prácou, formuje a prehlbuje praktické návyky a zručnosti občanov v oblasti pracovných aktivít a pracovnej terapie.

Ošetrovateľská starostlivosť

 • poskytovať pomoc pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby, monitorovať a uspokojovať bio-psycho-sociálne potreby prijímateľov sociálnej služby, sledovať ich celkový zdravotný stav.

Záujmová činnosť

v našom zariadení sa záujmová činnosť realizuje formou týchto krúžkov:

 • počítačový krúžok (počítačové hry, prezeranie fotiek, písanie, ukladanie súborov...),
 • športový krúžok (turistika, loptové hry, tanec, sánkovanie...),
 • hudobno – dramatický krúžok (bábkové divadlo, príprava kostýmov, masiek, spev).