Krízové stredisko vo Vranove nad Topľou vzniklo 1.8.1986 pôvodne ako Stanica opatrovateľskej služby pre prijímateľov sociálnych služieb v obci Továrne pri Vranove nad Topľou v bytovom dome nachádzajúcom sa v areáli domova dôchodcov s kapacitou 6 - 7 prijímateľov sociálnych služieb. Začiatkom roka 1988 bolo zariadenie premiestnené do Vranova nad Topľou do rodinného domu na ulicu Ružová 80, kde sídli dodnes.

Od 1.1.2004 bolo na základe rozhodnutia Prešovského samosprávneho kraja Krízové stredisko pričlenené k DSS vo Vranove nad Topľou, Školská 646. Krízové stredisko vykonáva svoju činnosť pobytovou formou v bývalom rodinnom dome typu „Okál“ s krásnou záhradou. Kapacita zariadenia je 10 miest.

Krízové stredisko podľa Zákona NR SR č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane prijímateľov sociálnych služieb a o sociálnej kuratele a o zmene a o doplnení niektorých zákonov zabezpečuje:

 1. vykonávanie opatrení podľa tohto zákona, ak sa dieťa, rodina alebo plnoletá fyzická osoba nachádza v krízovej životnej situácii,
 2. výkon rozhodnutia súdu o výchovnom opatrení podľa osobitného predpisu,
 3. výkon rozhodnutia súdu o predbežnom opatrení podľa osobitného predpisu,
 4. výkon výchovného opatrenia podľa § 12 až § 15 citovaného zákona.

Do krízového strediska môže byť prijímateľ sociálnych služieb prijatý:

 • na základe dohody o poskytovaní sociálnej starostlivosti so zákonným zástupcom dieťaťa,
 • na základe uloženého výchovného opatrenia,
 • na základe rozhodnutia súdu.

Krízové stredisko zabezpečuje účel, na ktorý bolo zriadené:

 1. Vykonávaním najmä:
  • sociálnej práce,
  • odbornej diagnostiky,
  • pomoci na zvládnutie krízy,
  • sociálneho poradenstva,
  • výchovy,
  • pomoci pri príprave na školské vyučovanie,
  • psychologickej starostlivosti.
 2. Utváraním podmienok najmä na:
  • záujmovú činnosť.
 3. Zabezpečením najmä:
  • zdravotnej starostlivosti,
  • vzdelávania a prípravy na povolanie.
 4. Poskytovaním starostlivosti najmä:
  • bývanie,
  • stravovanie
  • obslužné činnosti,
  • osobné vybavenie (ak sa vykonáva rozhodnutie súdu).

Ďalej sa v zariadení poskytuje:

 • záujmová činnosť,
 • liečebno-výchovná starostlivosť,
 • kultúrna činnosť,
 • rekreačná činnosť.
 • psychologickú, špeciálno-pedagogickú, sociálnu a lekársku diagnostiku,
 • odborné činnosti (spolupráca s psychológom, špeciálnym pedagógom, logopédom),
 • zdravotná starostlivosť vykonávaná obvodným lekárom a odbornými lekármi podľa potreby a odporučenia,
 • návštevy psychiatra (podľa potreby).

Záujmová činnosť je zameraná na organizovanie výletov, športové aktivity, turistiku, počúvanie vybranej hudby, tanec a spoločenské hry, internet a iné. V rámci pracovnej terapie prijímateľov sociálnych služieb môžu pracovať v keramickej dielni na hrnčiarskom kruhu.

Naši prijímatelia sociálnych služieb sú individuálnym prístupom vedené zamestnancami k správnym osobným postojom a návykom. Prijímatelia sociálnych služieb majú v rámci možností a primeranou formou zabezpečený kontakt s rodinou, priateľmi a ďalšími blízkymi osobami.

Tímovou spoluprácou všetkých zamestnancov a v spolupráci s ďalšími odborníkmi sa v krízovom stredisku snažíme zabezpečovať kvalitnú sociálnu starostlivosť a zlepšovať kvalitu prostredia pre poskytovanie sociálnych služieb na výkon SPO v prospech našich prijímateľov sociálnych služieb a klientov.

Krízové stredisko